Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

  1. Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc, các Phó Giám đốc và các Trưởng Ban (nếu có).
  2. Các ban chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Ban Thư viện (Library), Ban Phương pháp dạy và học (Teaching and Learning Unit), Ban E-Learning (E-Learning Unit) và Ban Phát triển chương trình đào tạo (Program Development Unit).
  3. Tùy vào tình hình thực tế, mỗi ban chuyên môn, nghiệp vụ được quản lý trực tiếp bởi Giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Tùy vào tính chất nhiệm vụ của ban chuyên môn, có thể có nhiều hơn một Phó Giám đốc được phân công phụ trách hoặc có thể có Trưởng Ban chuyên môn phụ trách.

Giám đốc Trung tâm

Giám đốc Trung tâm là người quản lý điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trước Ban Giám Hiệu Trường Đại học Trà Vinh và quy định của pháp luật.

Giám đốc Trung tâm do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Quy trình bổ nhiệm Giám đốc thực hiện theo Quy chế tô chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh.

Tiêu chuẩn Giám đốc: có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ Tiến sĩ; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có kinh nghiệm quản lý, năng lực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường; có năng lực ngoại ngữ và hợp tác quốc tế; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Trà Vinh.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Trung tâm:

a) Chỉ đạo, điều hành Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Trường Đại học Trà Vinh và các văn bản pháp luật khác;

b) Chủ trì xây dựng định hướng hoạt động của Trung tâm, mục tiêu chất lượng và kế hoạch công tác hàng năm trình Ban Giám Hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chương trình hành động hàng năm của Trung tâm và của Trường Đại học Trà Vinh;

c) Giải quyết theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu đối với những vấn đề liên quan đến phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Trung tâm;

d) Tổ chức thực hiện đúng các quy định của Nhà trường về quản lý tài chính và các hoạt động chuyên môn và dịch vụ của Trung tâm;

e) Điều hành công tác tổ chức nhân sự của Trung tâm; xây dựng và kiểm tra việc thực hiện nội quy làm việc trong đơn vị;

f) Tổ chức thực hiện các dự án theo chương trình hợp tác quốc tế của Trường, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế về tiếp nhận, tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin trình Hiệu trưởng quyết định;

g) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động của Trung tâm;

h) Phân công công việc và ủy quyền cho Phó Giám đốc thực hiện một số công việc theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm hoặc do Hiệu trưởng phân công;

i) Đề xuất Hiệu trưởng về công tác điều động, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật đối với tất cả các viên chức và người lao động thuộc Trung tâm;

k) Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra của Nhà nước, của Trường và của các cấp quản lý có thẩm quyền;

l) Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc theo quy định của Trường Đại học Trà Vinh;

m) Thực hiện các công việc khác do Ban Giám hiệu phân công.

Phó Giám đốc Trung tâm

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm; được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc nhiều hơn một ban chuyên môn, nghiệp vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về những lĩnh vực công việc được phân công hoặc được ủy quyền.

Phó Giám đốc Trung tâm do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề xuất của Giám đốc Trung tâm. Quy trình bổ nhiệm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh.

Tiêu chuẩn Phó Giám đốc: có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ thạc sĩ trở lên, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có kinh nghiệm quản lý ở lĩnh vực được phân công phụ trách; có năng lực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Trà Vinh.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc Trung tâm:

a) Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng chiến lược liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công;

b) Quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công của Giám đốc;

c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời cho Giám đốc về kết quả giải quyết công việc, kết quả các cuộc họp và công tác được phân công giải quyết hoặc được ủy quyền;

d) Liên hệ với các tổ chức, cơ quan, cá nhân để giải quyết các công việc theo thẩm quyền được phân công;

e) Kiểm tra, giám sát quá trình xử lý công việc của các bộ phận nghiệp vụ, kịp thời báo cáo Giám đốc Trung tâm khi có vấn đề phát sinh;

f) Tham mưu, đề xuất lên Giám đốc Trung tâm các chủ trương, định hướng phát triển trung tâm, kế hoạch, chương trình hành động hàng năm và công tác nhân sự;

g) Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra của Nhà nước của Trường và của các cấp quản lý có thẩm quyền;

h) Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công giải quyết hoặc được ủy quyền;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Trưởng Ban chuyên môn

Trưởng Ban chuyên môn là người giúp Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách nghiệp vụ của một ban chuyên môn; chịu trách nhiệm trước Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách và pháp luật về lĩnh vực công việc được phân công.

Trưởng Ban chuyên môn Trung tâm do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề xuất của Giám đốc Trung tâm. Nhiệm kỳ, thời gian bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng Ban theo quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

Tiêu chuẩn: Trưởng Ban chuyên môn phải có trình độ thạc sĩ trở lên; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có kinh nghiệm chuyên môn và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực phụ trách; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Trà Vinh.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban chuyên môn:

a) Tham mưu cho Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động hàng tháng, quý và năm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công;

b) Điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc;

c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời cho Giám đốc hoặc Phó Giám đốc về kết quả giải quyết công việc, kết quả các cuộc họp và công tác được phân công giải quyết hoặc được ủy quyền;

d) Liên hệ với các tổ chức, cơ quan, cá nhân để giải quyết các công việc theo thẩm quyền được phân công;

e) Kiểm tra, giám sát quá trình xử lý công việc của các thành viên trong bộ phận nghiệp vụ, kịp thời báo cáo Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm khi có vấn đề phát sinh;

f) Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra của Nhà nước của Trường và của các cấp quản lý có thẩm quyền;

g) Ký nháy soạn thảo các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phân công.

Viên chức và người lao động của Trung tâm

Viên chức và người lao động của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm phân công công việc theo phân cấp quản lý, đúng quy định của pháp luật.

Viên chức và người lao động Trung tâm thực hiện những công việc sau:

a) Chấp hành các quy định, quy chế của Trường;

b) Chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận, chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng Ban, Phó Giám đốc quản lý trực tiếp và Giám đốc về kết quả thực hiện công việc được giao; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Trung tâm và của Trường;

c) Chủ động phối hợp với các viên chức, người lao động và bộ phận khác thuộc Trung tâm để xử lý các vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ phận và thực hiện nhiệm vụ chung của Trung tâm;

d) Đề xuất giải pháp, thực hiện nhiệm vụ chung của Trung tâm và nhiệm vụ cụ thể được Ban Giám đốc Trung tâm phân công;

e) Tham mưu cho Trưởng Ban, Ban Giám đốc; theo dõi, đôn đốc hoặc thực hiện những công việc được Ban Giám hiệu giao cho Trung tâm thực hiện;

f) Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Trưởng Ban, Phó Giám đốc phụ trách và Giám đốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *