Gửi Tóm tắt bài báo cáo

 1. Thể thức trình bày Tóm tắt (Abstract):
 • Trình bày bằng tiếng Việt, in nghiêng, tối đa 250 từ;
 • Trình bày ngắn gọn mục đích nghiên cứu, phương pháp sử dụng, kết quả chính, kết luận và ý nghĩa của nghiên cứu;
 • Không viết tắt, không trích dẫn tài liệu tham khảo trong phần Tóm tắt.

Từ khóa

  • Trình bày bằng tiếng Việt;
  • Cung cấp từ 03 đến 06 từ khóa;
  • Tránh dùng những từ chung chung, các cụm từ bao hàm nhiều nghĩa;
  • Viết thường, in đậm, in nghiêng, cách nhau bằng dấu phẩy;
  • Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

2. Các bước thực hiện gửi Tóm tắt lên hệ thống

 • Bước 1: Truy tập: https://conference.tvu.edu.vn/. Click (Đối với viên chức thuộc TVU: sử dụng email: @tvu.edu.vn)
 • Bước 2. Click Gửi Tóm tắt
 • Bước 3. Nhập Tên bài báo cáo, chọn chủ đề, tóm tắt và keyword (Từ khóa) của bài báo cáo vào form
 • Bước 4. Click Lưu để lưu lại.