Chủ đề hội thảo quốc gia 2023

Nội dung bài báo cáo có thể tập trung vào một hoặc kết hợp những chủ đề sau:

1. Chương trình đào tạo:

  • Phát triển chương trình đào tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0;
  • Thuận lợi, khó khăn trong phát triển chương trình đào tạo đáp ứng Thông tư, Quy định;
  • Cách tiếp cận và phương pháp phát triển chương trình đào tạo;
  • Vai trò của các bên liên quan trong xây dựng chương trình đào tạo.

2. Hình thức, phương pháp dạy và học:

  • Các hình thức tổ chức giảng dạy: Đảo ngược (Flipped), kết hợp (Blended/Hybrid), và/hoặc trực tuyến (Online);
  • Các phương pháp học tập sâu (Deep learning).

3. Phương pháp đánh giá:

  • Phương pháp đánh giá phù hợp chuẩn đầu ra;
  • Đánh giá xác thực (Authentic assessment);
  • Hình thức đánh giá (Assessment for Learning, Assessment of Learning, và Assessment as Learning)