Mục đích, yêu cầu

  1. Mục đích:

Tạo điều kiện để các nhà quản lý, giảng viên các viện, trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển chương trình đào tạo, lựa chọn phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục đại học.

  1. Yêu cầu:
  • Các bài báo cáo của Hội thảo phải phù hợp với chủ đề của Hội thảo, có tính khoa học và thực tiễn;
  • Công tác tổ chức đảm bảo an toàn, chu đáo, trọng thị và tạo ấn tượng tốt đối với khách tham dự;
  • Trong quá trình thực hiện phải có sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám hiệu và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan.