Hướng dẫn thêm đồng tác giả cho bài báo cáo

Bước 1. Click vào menu Bài tham luận của tôi

Bước 2: Click biểu tượng   để xem bài tham luận

Bước 3: Tại cửa sổ xem bài tham luận, click để mở cửa sổ thêm đồng tác giả.

Bước 4: Tìm kiếm tên đồng tác giả hoặc Click để thêm mới nếu tìm kiếm tên không thấy

Bước 5. Click để thêm đồng tác giả vào bài tham luận