Hướng dẫn đăng nhập hệ thống E-Learning

Đăng nhập hệ thống là công việc đầu tiên bạn cần làm để truy cập các khoá học trên hệ thống E-Learning của TVU. Hãy xem video dưới đây để nhận biết cách để đăng nhập.