Giới thiệu Ban Phương pháp dạy và học

1. Chức năng

a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về kỹ năng giảng dạy;

b) Tổ chức các hoạt động học thuật cho giảng viên của nhà trường;

c) Tổ chức các hoạt động học thuật cho học viên, sinh viên của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Tập huấn cho giảng viên về phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá người học;

b) Tư vấn và hỗ trợ cho giảng viên về phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá người học;

c) Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị,… về phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá người học và các hoạt động học thuật cho giảng viên;

d) Giảng dạy, tập huấn kỹ năng mềm và phương pháp học đại học cho sinh viên;

e) Tổ chức các hoạt động học thuật cho sinh viên nhằm phát triển các kỹ năng liên quan đến học thuật cho sinh viên.