Giới thiệu Ban E-Learning

1. Chức năng

a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy;

b) Hỗ trợ đội ngũ giảng viên trong việc thiết kế, xây dựng các khóa học E-Learning và video học liệu;

c) Quản lý công tác học tập điện tử E-Learning của Trường Đại học Trà Vinh.

2. Nhiệm vụ

a) Tập huấn và tư vấn cho giảng viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và xây dựng video học liệu;

b) Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị,… về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và E-Learning;

c) Tổ chức đánh giá khóa học E-Learning cho toàn trường;

d) Xây dựng các quy định, quy trình về học tập điện tử E–Learning;

e) Quản lý, giám sát, cập nhật và phát triển hệ thống LMS.