Giới thiệu Ban Phát triển Chương trình đào tạo

1. Chức năng:

a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về công tác phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) và biên soạn giáo trình (GT), tài liệu giảng dạy (TLGD);

b) Hỗ trợ các đơn vị chuyên môn xây dựng đề án mở mã ngành; rà soát, chỉnh sửa CTĐT; biên soạn và thẩm định GT và TLGD phục vụ cho công tác dạy và học trong nhà trường;

c) Quản lý CTĐT, CTĐT Co-op, GT và TLGD của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Tập huấn, tư vấn và hỗ trợ cho các đơn vị chuyên môn và đội ngũ giảng viên về phát triển CTĐT và biên soạn GT, TLGD;

b) Tổ chức các diễn đàn, hội thảo về phát triển CTĐT và công tác đào tạo Co-op;

c) Quản lý công tác phát triển CTĐT, công tác đào tạo Co-op và công tác biên soạn, thẩm định GT và TLGD;

d) Cung cấp các số liệu và thực hiện các báo cáo về CTĐT cho các cấp có thẩm quyền.