Giới thiệu Ban Thư viện

1. Chức năng

a) Cung ứng tài liệu, sản phẩm thông tin phục vụ nhu cầu hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

b) Quản trị hệ thống website, phần mềm quản lý nghiệp vụ thư viện, hệ thống máy vi tính thực hành thuộc trung tâm được giao quản lý, khai thác;

c) Xây dựng, quản lý, khai thác nguồn học liệu điện tử;

d) Tổ chức thực hiện quản lý cơ sở vật chất, thiết bị.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu tích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử;

b) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ Thông tin – Thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Tiếp nhận và đưa vào khai thác các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu; kỷ yếu hội thảo; luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi từ các Thư viện, Trung tâm Học liệu trong và ngoài nước;

d) Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin, tư liệu thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

e) Liên kết, hợp tác với các Thư viện, Trung tâm Học liệu, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp nhận, tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của Nhà trường và của Pháp luật;

f) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào công tác thư viện, học liệu;

g) Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phí phù hợp với quy định của Pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao;

h) Từ chối tiếp nhận, phục vụ các loại tài liệu trái với quy định của Pháp luật, nội quy, quy định của Nhà trường;

i) Phối hợp với đơn vị có liên quan trong Nhà trường quản lý, khai thác hệ thống máy chủ, hệ thống website, các ứng dụng, … mà trung tâm được cấp quyền khai thác;

j) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.