Giới thiệu

Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Trường Đại học Trà Vinh:

– Tên giao dịch bằng tiếng Việt: TRUNG TÂM HỌC LIỆU – PHÁT TRIỂN DẠY VÀ HỌC (Viết tắt: TT.HL-DH)

– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: CENTRE OF EXCELLENCE IN LEARNING RESOURCES AND INNOVATION (Viết tắt: CELRI)

– Trụ sở chính đặt tại: Tòa nhà B7, Khu 1, Số 126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 02943 855 246 (232)

– Trang thông tin điện tử (website): celri.tvu.edu.vn

– Email: celri@tvu.edu.vn và celri@my.tvu.edu.vn

– Cơ quan quản lý trực tiếp: Trường Đại học Trà Vinh