Thiết kế khóa học E-Learning trên Moodle

Kết thúc khóa tập huấn, người tham dự có khả năng Thiết kế khóa học e-learning đáp ứng yêu cầu về khóa học E-Learning mức độ 1 của TVU.

Với khóa học e-learning mức độ 1, giảng viên có thể tăng cường giao tiếp với người học; chia sẻ tài liệu, gửi thông báo, giao bài tập về nhà, nhận bài làm từ người học,…

Sau khi tham gia khóa học này người tham dự có thể:

      • Nhận biết mục đích và mức độ áp dụng E-Learning tại TVU;
      • Sử dụng thành thạo các công cụ để thiết kế khóa học E-Learning;
      • Đánh giá khóa học có đạt được yêu cầu mức độ 1.

Khóa tập huấn diễn ra trong 01 buổi (5 tiết), trong thời gian đó, người tham dự sẽ được hướng dẫn thực hiện các công việc dưới đây:

Stt Công việc
1. Cập nhật mô tả học phần và Chuẩn đầu ra/KQHT mong đợi
2. Đăng Kế hoạch giảng dạy học phần

(Phụ lục IIIa-Elearning1)

3. Đăng file tài liệu tham khảo: slide bài giảng, ebook…
4. Đăng liên kết web
5. Tạo trang web
6. Tạo group

Áp dụng: Thầy Cô hãy tạo group tên là Group 1 với khóa ghi danh là Group1@. Sau đó nhờ 01 thầy cô khác tham dự vào khóa học của mình.

7. Thêm sinh viên vào lớp bằng email

Áp dụng: Hãy thêm một thầy cô vào khóa học của mình (Group 1) bằng email của họ.

8. –          Đăng một chủ đề thảo luận lên diễn đàn

–          Phúc đáp (trả lời) một chủ đền

Áp dụng: Thầy Cô hãy tạo một chủ đề thảo luận trên khóa học của mình, yêu cầu ít nhất 2 thầy/cô khác phúc đáp cho chủ đề đó.

9. – Tạo một bài tập

– Thiết lập công thức tính điểm

– Chấm điểm một bài làm

– Xem bảng điểm của sinh viên

Áp dụng: Thầy Cô hãy tạo một bài tập (đề bài tự chọn) sau đó yêu cầu ít nhất 02 thầy/cô khác nộp bài, thực hiện chấm điểm bài làm và xem bảng điểm của  02 thầy cô đã nộp.