Gale Ebooks – Thư viện Đại học Southern Leyte State University

– Địa chỉ truy cập: https://infotrac.galegroup.com/itweb/phslesu

– Tài khoản truy cập: vui lòng liên hệ với Thư viện để được chia sẻ quyền truy cập từ Thư viện Đại học SLSU (Southern Leyte State University)

Liên hệ Thư viện:

Email: lrc@tvu.edu.vn

Tel: (+84).294.3855246 – 382 (bộ phận kỹ thuật)