Nguồn học liệu từ Thư viện Đại học Southern Leyte State

Thư viện được chia sẻ quyền truy cập nguồn tài nguyên điện tử từ Thư viện Đại học Southern Leyte State

Gale Ebooks

– Địa chỉ truy cập:  https://infotrac.galegroup.com/itweb/phslesu

Online Public Access Catalog (OPAC)

– Địa chỉ truy cập: https://opac-slsusogod.follettdestiny.com

Destiny Discover:

– Địa chỉ truy cập: https://search.follettsoftware.com/metasearch/ui/127523

Tài khoản truy cập: vui lòng liên hệ với Thư viện để được chia sẻ quyền truy cập từ Thư viện.

Liên hệ Thư viện:

Email: lrc@tvu.edu.vn

Tel: (+84).294.3855246 – 382 (bộ phận kỹ thuật)

         

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.