Học liệu số

1. Tài nguyên nội sinh (luận án, luận văn, tài liệu giảng dạy,..) được phục vụ xem toàn văn trực tuyến:

– Địa chỉ truy cập: https://opac.tvu.edu.vn/

– Tài khoản và mật khẩu mặc định là mã số sinh viên, học viên (yêu cầu đổi mật khẩu sau khi đăng nhập)

2. Giáo trình – Sách điện tử:

– Địa chỉ truy cập: https://ebook.tvu.edu.vn/

– Tài khoản và mật khẩu mặc định là mã số sinh viên, học viên (yêu cầu đổi mật khẩu sau khi đăng nhập)

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.