Nasati (Cơ sở dữ liệu của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia)

Thư viện mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu: ScienceDirect, IEEE Xplore Digital Library, Springer Nature, Proquest Central, SAGE Journalst. Tài khoản truy cập tại website Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia – Nasati (National Agency for Science and Technology Information).

– Địa chỉ: https://db.vista.gov.vn/

– Bạn đọc là cán bộ giảng viên, học viên trường Đại học Trà Vinh có nhu cầu sử dụng vui lòng liên hệ với thư viện để được cấp tài khoản.

– Thông tin liên hệ:

Email: lrc@tvu.edu.vn

Tel:   (+84).294.3855246 – 245 (bộ phận kỹ thuật)

(+84).294.3855246 – 232 (văn phòng)

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.