Sách – Tạp chí in

Thư viện bổ sung đa dạng loại tài liệu, nhằm phục vụ tất cả chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Trà Vinh.

– Vị trí tài liệu tiếng Việt:

+ Phòng Học liệu Quốc văn 1, mã phòng B71.201, tầng 2.

+ Phòng Học liệu Quốc văn 2, mã phòng B71.205, tầng 2.

 – Vị trí tài liệu ngoại văn: 

+ Phòng Học liệu ngoại văn, mã phòng B71.301, tầng 3.

– Vị trí tài liệu nội sinh, luận án, luận văn, báo – tạp chí:

+ Phòng Tài nguyên nội sinh, mã phòng B71.302, tầng 3.