Sử dụng phòng đọc, phòng tự học

Với không gian học tập thân thiện, thoải mái, bạn đọc có thể sử dụng các phòng tự học, phòng đọc, phòng thảo luận nhóm tại tòa nhà B71 Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, vị trí cụ thể như sau :

Phòng tự học 1: mã phòng B71.103, tầng 1.

Phòng đọc tham khảo: mã phòng B71.203, tầng 2.

Phòng Tài nguyên nội sinh: mã phòng B71.302, tầng 3.

Phòng tự học 2: mã phòng B71.402, tầng 4.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.