BAN PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1) Chức năng

a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về kỹ năng giảng dạy;

b) Tổ chức các hoạt động học thuật cho giảng viên của nhà trường;

c) Tổ chức các hoạt động học thuật cho học viên, sinh viên của nhà trường.

2) Nhiệm vụ

a) Tập huấn cho giảng viên về phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá người học;

b) Tư vấn và hỗ trợ cho giảng viên về phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá người học;

c) Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị,… về phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá người học và các hoạt động học thuật cho giảng viên;

d) Giảng dạy, tập huấn kỹ năng mềm và phương pháp học đại học cho sinh viên;

e) Tổ chức các hoạt động học thuật cho sinh viên nhằm phát triển các kỹ năng liên quan đến học thuật cho sinh viên.

II. NHÂN SỰ

Ths. Trương thị mỹ huyền
Giảng viên

Ths. Bùi Thị Mỹ Chi
GIảng viên

CÔ NGUYỄN KIM LƯỠNG
chuyên viên

THS LÊ THỊ THUỲ LAN
chuyên viên

III. HOẠT ĐỘNG

1. Hỗ trợ công tác giảng dạy cho giảng viên

a) Khảo sát nhu cầu và thiết kế chương trình tập huấn đáp ứng nhu cầu của giảng viên các Khoa chuyên môn;

b) Tổ chức tập huấn và tư vấn cho giảng viên về phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá theo kế hoạch năm;

c) Liên hệ tổ chức, cá nhân, chuyên gia trong và ngoài nước triển khai tập huấn, lớp học nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên;

d) Nghiên cứu và cập nhật kiến thức về phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, … nhằm thiết kế các chương trình tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên phù hợp với tình hình mới;

e) Tổ chức đa dạng các hoạt động phát triển chuyên môn (hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tham quan học tập, thực địa, dự giờ, hội giảng ….) nhằm tạo cơ hội học tập, phát triển kỹ năng giảng dạy cho giảng viên;

2. Hỗ trợ công tác học tập cho sinh viên

a) Tổ chức giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên theo kế hoạch năm;

b) Thiết kế và triển khai tập huấn các kỹ năng học tập cho sinh viên (phương pháp học đại học; tìm kiếm và trích dẫn tài liệu; tránh đạo văn; viết luận văn, luận án, đề cương nghiên cứu khoa học …) theo kế hoạch năm và theo nhu cầu phát sinh;

c) Liên hệ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các khóa tập huấn, toạ đàm nhằm nâng cao năng lực học tập cho sinh viên;

d) Tổ chức đa dạng các hoạt động học thuật cho sinh viên (diễn đàn, câu lạc bộ, nhóm, hội, hội thi …) giúp sinh viên phát triển các kỹ năng mềm và kỹ năng học tập;

e) Tiếp nhận thắc mắc, giải đáp, hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên về các vấn đề liên quan đến kỹ năng học tập.