Category Archives: Hội thảo 2023

Chủ đề hội thảo quốc gia 2023

Nội dung bài báo cáo có thể tập trung vào một hoặc kết hợp những chủ đề sau: 1. Chương trình đào tạo: Phát triển chương trình đào tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0; Thuận lợi, khó khăn trong phát triển chương trình đào tạo đáp ứng Thông tư, Quy định; Cách […]