Category Archives: Thông báo

TB về việc báo cáo kết quả thực tập thực tế của giảng viên tại doanh nghiệp năm học 2021-2022 và kế hoạch năm học 2022-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Số: 2021/TB – ĐHTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trà Vinh, ngày 08 tháng 06 năm 2022 Căn cứ Quyết định số 4524/QĐ-ĐHTV ngày 31/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà […]