LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc, các Phó Giám đốc và các Trưởng Ban. Giám đốc Trung tâm là người quản lý điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trước Ban Giám Hiệu Trường Đại học Trà Vinh và quy định của pháp luật. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm; được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc nhiều hơn một ban chuyên môn, nghiệp vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về những lĩnh vực công việc được phân công hoặc được ủy quyền. Trưởng Ban chuyên môn là người giúp Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách nghiệp vụ của một ban chuyên môn; chịu trách nhiệm trước Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách và pháp luật về lĩnh vực công việc được phân công.

NHÂN SỰ

TS. TIÊU THANH THUỶ

Giám đốc

TS. DƯƠNG NGỌC BÍCH

Phó giám đốc

THS. NGUYỄN THỊ KIM THANH

Phó giám đốc

THS. TRƯƠNG THỊ MỸ HUYỀN

Phó giám đốc