Chào mừng bạn đến với Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học

Email: celri@tvu.edu.vn

Chức năng – Nhiệm vụ

1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng chiến lược phát triển:

 • Hệ thống thông tin, tư liệu, vật liệu trong Nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong toàn Trường;
 • Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về kỹ năng giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy;
 • Chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy và nguồn video học liệu phục vụ cho công tác dạy và học trong Nhà trường;
 • Học tập điện tử E-Learning;
 • Hoạt động học thuật cho học viên, sinh viên Trường.

2. Nhiệm vụ:

Tố chức và điều phối các hoạt động trong phạm vi chức năng, gồm:

 • Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu tích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiêm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử;
 • Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ Thông tin – Thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Tiếp nhận và đưa vào khai thác các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu; kỷ yếu hội thảo; luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ của viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi từ các Thư viện, Trung tâm Học liệu trong và ngoài nước;
 • Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin, tư liệu trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học;
 • Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào công tác thư viện, học liệu;
 • Liên kết, hợp tác với các thư viện, Trung tâm học liệu, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp nhận, tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của Nhà trường và của pháp luật;
 • Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phí phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao;
 • Từ chối tiếp nhận, phục vụ các loại tài liệu trái với quy định của pháp luật, nội quy, quy định của Nhà trường;
 • Tổ chức thực hiện và phối hợp các đơn vị có liên quan đến các hoạt động dự giờ, hội thi dạy tốt, học tốt, công tác đánh giá giảng viên trong Nhà trường;
 • Tập huấn và tư vấn cho đội ngũ giảng viên về phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và phát triển chương trình đào tạo;
 • Tổ chức các diễn đàn, hội thảo về giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo và các lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ;
 • Quản lý và hỗ trợ công tác phát triển chương trình đào tạo; công tác đào tạo Co-op; công tác biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu giảng dạy và công tác xây dựng nguồn video học liệu;
 • Điều phối công tác triển khai học tập điện tử (E-Learning) và quản lý hệ thống E-learning (LMS) của Trường;
 • Tập huấn kỳ năng mềm, phương pháp học đại học cho sinh viên, kỹ năng viết luận văn, luận án cho học viên sau đại học và tổ chức các hoạt động học thuật cho sinh viên;
 • Cung cấp các dịch vụ học thuật cho sinh viên;
 • Tổ chức quản lý viên chức, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Trung tâm; tiến hành rà soát, đê nghị thanh lọc tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo quy định;
 • Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường;
 • Thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Share on facebook
Facebook

Nội dung bài viết