Mốc thời gian quan trọng

  1. Thời gian gửi Tóm tắt: Trước ngày 09/12/2022.
  2. Thời gian phản hồi chấp nhận Tóm tắt: Trước ngày 31/12/2022
  3. Thời gian đăng ký tham dự Hội thảo: Từ 01/01/2023 – 31/3/2023.
  4. Thời gian nhận Báo cáo (Power Point): Trước ngày 14/4/2023
  5. Thời gian tổ chức Hội thảo: Ngày 21/4/2023.

Liên hệ:

Ban Tổ chức Hội thảo:  Email: conference.celri@tvu.edu.vn