logoTVU_-AI-01

HỘI THẢO KHOA HỌC 2023

Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Trường Đại học Trà Vinh


GỬI TÓM TẮT


GỬI TOÀN VĂN


GỬI FILE BÁO CÁO (PPTX)


ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Mục đích, yêu cầu

Tạo điều kiện để các nhà quản lý, các giảng viên của các viện, trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển chương trình đào tạo, lựa chọn phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục đại học. Các tham luận của Hội thảo phải phù hợp với chủ đề của Hội thảo, có tính khoa học và thực tiễn.

Mốc thời gian quan trọng

 • Tác giả gửi abstract bài tham luận
  Thời hạn: 25/11/2022
 • Ban tổ chức chọn bài tham luận
  Thời hạn: 09/12/2022
 • Tác giả gửi toàn văn bài tham luận
  Thời hạn: 10/4/2023
 • Tác giả gửi file báo cáo tại hội thảo
  Thời hạn: 07/7/2023
 • Tác giả trình bày tham luận tại hội thảo
  Ngày: 21/7/2023

Chủ đề hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung sau

Chương trình đào tạo​

 • Phát triển chương trình đào tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0;
 • Thuận lợi, khó khăn trong phát triển chương trình đào tạo đáp ứng Thông tư, Quy định;
 • Cách tiếp cận và phương pháp phát triển chương trình đào tạo;
 • Vai trò của các bên liên quan trong xây dựng chương trình đào tạo.

Hình thức, phương pháp dạy và học

 • Các hình thức học tập: Đảo ngược (Flipped learning), kết hợp (Blended learning), và/hoặc trực tuyến (Online learning);
 • Các phương pháp học tập sâu (Deep learning).

Phương pháp đánh giá

 • Phương pháp đánh giá phù hợp chuẩn đầu ra;
 • Đánh giá xác thực (Authentic assessment);
 • Hình thức đánh giá (Assessment for Learning, Assessment of Learning, và Assessment as Learning)

TRUNG TÂM HỌC LIỆU – PHÁT TRIỂN DẠY VÀ HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: 02943 855 246

Email: celri@tvu.edu.vn