Thiết kế khóa học E-Learning trên Moodle

Người chia sẻ: Nguyễn Thái Toàn

Chuyên viên tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Thành viên Bán chuyên trách E-Learning của TVU. Kinh nghiệm hơn 5 năm trong quản lý hệ thống LMS và thiết kế kế khóa học.

Cấp chứng nhận khi hoàn thành

Miêu tả khóa học
Đối tượng
Miêu tả khóa học

Kết thúc khóa tập huấn, người tham dự có khả năng Thiết kế khóa học e-learning đáp ứng yêu cầu về khóa học E-Learning mức độ 1. Với khóa học e-learning mức độ 1, giảng viên có thể tăng cường giao tiếp với người học; chia sẻ tài liệu, gửi thông báo, giao bài tập về nhà, nhận bài làm từ người học,… 

Sau khi tham gia khóa học này người tham dự có thể:

      • Nhận biết mục đích và mức độ áp dụng E-Learning tại TVU;
      • Sử dụng thành thạo các công cụ để thiết kế khóa học E-Learning;
      • Đánh giá khóa học có đạt được yêu cầu mức độ 1.

Đối tượng

Tất cả viên chức thuộc Trường Đại học Trà Vinh.

Ngoài ra, thầy cô ngoài trường có nhu cầu vui lòng gửi mail về email nttoan@tvu.edu.vn