Tag Archives: ban e-learning

Giới thiệu Ban E-Learning

1. Chức năng a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; b) Hỗ trợ đội ngũ giảng viên trong việc thiết kế, xây dựng các khóa học E-Learning và video học liệu; c) Quản lý công tác học tập điện tử […]