Tag Archives: Giới thiệu Ban Phát triển Chương trình đào tạo

Giới thiệu Ban Phát triển Chương trình đào tạo

1. Chức năng: a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về công tác phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) và biên soạn giáo trình (GT), tài liệu giảng dạy (TLGD); b) Hỗ trợ các đơn vị chuyên môn xây dựng đề án mở mã ngành; rà soát, chỉnh sửa CTĐT; biên […]