Tag Archives: giới thiệu trung tâm

Giới thiệu Ban Phát triển Chương trình đào tạo

1. Chức năng: a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về công tác phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) và biên soạn giáo trình (GT), tài liệu giảng dạy (TLGD); b) Hỗ trợ các đơn vị chuyên môn xây dựng đề án mở mã ngành; rà soát, chỉnh sửa CTĐT; biên […]

Giới thiệu Ban E-Learning

1. Chức năng a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; b) Hỗ trợ đội ngũ giảng viên trong việc thiết kế, xây dựng các khóa học E-Learning và video học liệu; c) Quản lý công tác học tập điện tử […]

Giới thiệu Ban Phương pháp dạy và học

1. Chức năng a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về kỹ năng giảng dạy; b) Tổ chức các hoạt động học thuật cho giảng viên của nhà trường; c) Tổ chức các hoạt động học thuật cho học viên, sinh viên của nhà trường. 2. Nhiệm vụ a) Tập huấn cho […]