Tag Archives: hội thảo quốc gia 2023

Chủ đề hội thảo quốc gia 2023

Nội dung bài báo cáo có thể tập trung vào một hoặc kết hợp những chủ đề sau: 1. Chương trình đào tạo: Phát triển chương trình đào tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0; Thuận lợi, khó khăn trong phát triển chương trình đào tạo đáp ứng Thông tư, Quy định; Cách […]

Mục đích, yêu cầu

Mục đích: Tạo điều kiện để các nhà quản lý, giảng viên các viện, trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển chương trình đào tạo, lựa chọn phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá theo hướng đáp ứng chuẩn […]