Đang tải dữ liệu ...

Thông báo

Đăng ký học và xem kết quả

  • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thng bằng email Trường cấp (Email dạng mssv@st.tvu.edu.vn).

  • Bước 2: Chn menu "Đăng ký" và chọn lớp kỹ năng để đăng k tham gia.

  • Bước 3: Chọn menu "Kết quả" để xem lại thông tin các lp kỹ năng đã hoàn thành hoặc đang đăng ký.

Đánh giá và Cấp chứng nhận

Học phí

Thu theo Quy định của Nhà Trường.


Sinh vin phải đóng thêm học ph trong những trường hợp sau:
  • Sinh viên có kết quả KHÔNG HOÀN THÀNH ở kỹ năng nào thì phải đóng học phí học lại kỹ năng đó.

  • Sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm từ k năng thứ 6 trở đi phải đóng học phí cho kỹ năng học thêm.