GIỚI THIỆU BAN E-LEARNING

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1) Chức năng

a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy;

b) Hỗ trợ đội ngũ giảng viên trong việc thiết kế, xây dựng các khóa học E-Learning và video học liệu;

c) Quản lý công tác học tập điện tử E-Learning của Trường Đại học Trà Vinh.

2) Nhiệm vụ

a) Tập huấn và tư vấn cho giảng viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và xây dựng video học liệu;

b) Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị,… về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và E-Learning;

c) Tổ chức đánh giá khóa học E-Learning cho toàn trường;

d) Xây dựng các quy định, quy trình về học tập điện tử E–Learning;

e) Quản lý, giám sát, cập nhật và phát triển hệ thống LMS.

II. NHÂN SỰ

Ths. nguyễn thái toàn
chuyên viên

Ths. huỳnh đăng khoa
chuyên viên

Kỹ sư HUỲNH CÔNG KHOA
chuyên viên

III. HOẠT ĐỘNG

a) Xây dựng các quy định, quy trình về học tập điện tử E–Learning;

b) Tập huấn cho giảng viên các chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và xây dựng video học liệu;

c) Tư vấn, hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên trong quá trình sử dụng hệ thống LMS;

d) Quản lý, giám sát, cập nhật và phát triển hệ thống LMS;

e) Tổ chức các hoạt động Hội thảo và Hội thi về E-Learning;

f) Tổ chức đánh giá khóa học E-Learning cho toàn trường;

g) Hỗ trợ các Khoa, Bộ môn và giảng viên trong việc xây dựng video học liệu thực hành và trong việc tổ chức các hội đồng xét duyệt danh mục và nghiệm thu video học liệu;

h) Quản lý, thống kê số liệu, dữ liệu về các khóa E-Learning trên hệ thống LMS và báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan.