Ban Phát triển chương trình đào tạo của Trung tâm có chức năng hỗ trợ các đơn vị chuyên môn xây dựng đề án mở mã ngành; rà soát, chỉnh sửa CTĐT; biên soạn và thẩm định GT và TLGD phục vụ cho công tác dạy và học trong nhà trường.

Xây dựng và Phát triển CTĐT

Phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng đề án mở mã ngành/chuyên ngành đào tạo…

Xem hướng dẫn

Xây dựng và thẩm định giáo trình, tài liệu giảng dạy

Hỗ trợ biên soạn và phản biện tài liệu giảng dạy, giáo trình…

Xem hướng dẫn

GÓC ẢNH