CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học là  được thành lập từ việc sáp nhập Trung tâm Hỗ trợ – Phát triển Dạy và Học và Trung tâm Học liệu vào ngày 01/08/2023.

1. Chức năng

Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển:

a) Hệ thống thông tin, tư liệu, … trong Nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong toàn trường;

b) Năng lực cho đội ngũ giảng viên về kỹ năng giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và phát triển chương trình đào tạo;

c) Chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ cho công tác dạy và học của Nhà trường;

d) Nguồn video học liệu và học tập điện tử E-Learning;

đ) Hoạt động học thuật cho sinh viên.

2. Nhiệm vụ

Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học có nhiệm vụ tổ chức và điều phối các hoạt động trong phạm vi chức năng, gồm:

a) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu tích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử;

b) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ Thông tin – Thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Tiếp nhận và đưa vào khai thác các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu; kỷ yếu hội thảo; luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ của viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi từ các Thư viện, Trung tâm Học liệu trong và ngoài nước;

d) Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin, tư liệu trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học;

e) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào công tác thư viện, học liệu;

f) Liên kết, hợp tác với các Thư viện, Trung tâm học liệu, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp nhận, tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của Nhà trường và của pháp luật;

g) Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phí phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao;

h) Từ chối tiếp nhận, phục vụ các loại tài liệu trái với quy định của pháp luật, nội quy, quy định của Nhà trường;

i) Tổ chức các diễn đàn, hội thảo về giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo, các lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động học thuật cho giảng viên;

j) Tập huấn và tư vấn cho đội ngũ giảng viên về Phương pháp giảng dạy, Phương pháp đánh giá người học, Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và Phát triển chương trình đào tạo;

k) Quản lý và hỗ trợ công tác xây dựng nguồn video học liệu;

l) Quản lý và hỗ trợ công tác phát triển chương trình đào tạo; công tác đào tạo Co-op; công tác biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu giảng dạy;

m) Điều phối công tác triển khai học tập điện tử (E-Learning) và quản lý hệ thống Elearning (LMS) của Nhà trường;

n) Tập huấn kỹ năng mềm, phương pháp học đại học cho sinh viên, kỹ năng viết luận văn, luận án cho học viên sau đại học;

o) Tổ chức các hoạt động học thuật và cung cấp các dịch vụ học thuật cho sinh viên;

p) Tổ chức quản lý viên chức, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Trung tâm; tiến hành rà soát, đề nghị thanh lọc tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo quy định;

q) Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường;

r) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc, các Phó Giám đốc và các Trưởng Ban (nếu có).

b) Các ban chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Ban Thư viện (Library), Ban Phương pháp dạy và học (Teaching and Learning Unit), Ban E-Learning (E-Learning Unit) và Ban Phát triển chương trình đào tạo (Program Development Unit).

c) Tùy vào tình hình thực tế, mỗi ban chuyên môn, nghiệp vụ được quản lý trực tiếp bởi Giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Tùy vào tính chất nhiệm vụ của ban chuyên môn, có thể có nhiều hơn một Phó Giám đốc được phân công phụ trách hoặc có thể có Trưởng Ban chuyên môn phụ trách.