Biểu mẫu E-Learning

STT Trích yếu nội dung văn bản Biểu mẫu Ghi chú
1 Quy định E-Learning (QĐ số 4467/QĐ-ĐHTV ngày 29/7/2020, ban hành quy định về tổ chức và quản lý học tập điện tử tại Trường Đại học Trà Vinh) Link tải
2 Bảng phân công giảng viên xây dựng video học liệu Link tải
3 Đề nghị điều chỉnh mức chi hội đồng xét duyệt danh mục và kịch bản video học liệu Link tải
4 Phụ lục I – Các mức độ tích hợp E-Learning trong giảng dạy Link tải
5 Phụ lục II – Quy trình thực hiện tích hợp học tập điện tử Link tải
6 Phụ lục IIIa – Kế hoạch giảng dạy học phần E-Learning mức độ 1 Link tải
7 PL IIIb – Kế hoạch giảng dạy học phần E-Learning mức độ 2 Link tải
8. Phụ lục IV – Yêu cầu đối với khóa học E-Learning mức độ 1 Link tải
9. Phụ lục V – Yêu cầu đối với khóa học E-Learning mức độ 2 Link tải
10. Phụ lục VI – Danh mục các nội dung trong học phần cần xây dựng video học liệu Link tải
11. Phụ lục VII – Hợp đồng biên soạn Link tải
12. Phụ lục VIII – Yêu cầu về slide bài giảng Link tải
13. Phụ lục IX – Kịch bản xây dựng video học liệu Link tải
14. Phụ lục X – Tiêu chí đánh giá Danh mục video học liệu Link tải
15. Phụ lục XIa – Mẫu tiêu chí đánh giá video học liệu lý thuyết Link tải
16. Phụ lục XIb – Mẫu tiêu chí đánh giá video học liệu thực hành Link tải
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.