GIỚI THIỆU

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc, các Phó Giám đốc và các Trưởng Ban (nếu có).

b) Các ban chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Ban Thư viện (Library), Ban Phương pháp dạy và học (Teaching and Learning Unit), Ban E-Learning (E-Learning Unit) và Ban Phát triển chương trình đào tạo (Program Development Unit).

c) Tùy vào tình hình thực tế, mỗi ban chuyên môn, nghiệp vụ được quản lý trực tiếp bởi Giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Tùy vào tính chất nhiệm vụ của ban chuyên môn, có thể có nhiều hơn một Phó Giám đốc được phân công phụ trách hoặc có thể có Trưởng Ban chuyên môn phụ trách.

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

BAN THƯ VIỆN

XEM GIỚI THIỆU

BAN PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

XEM GIỚI THIỆU

BAN E-LEARNING

XEM GIỚI THIỆU

BAN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

XEM GIỚI THIỆU