Biểu mẫu xây dựng hồ sơ đề án mở ngành đào tạo

Bảng 1.

STT

Trích yếu nội dung văn bản

Biểu mẫu

Ghi chú

1. Tờ trình mở ngành/chuyên ngành đào tạo

(kèm theo: Khảo sát, báo cáo khảo sát, bảng thông tin nghiên cứu…, Biên bản HĐKHĐT Khoa)

Phụ lục 1.To trinh xin chu truong
2. Đề án mở ngành/chuyên ngành đào tạo Phụ lục 2.De an mo nganh dao tao
3. Xác nhận điều kiện thực tế của Trường Phu luc 3. xac dinh dieu kien thuc te
4. Lý lịch khoa học Phụ lục 4. LLKH
5. Chương trình đào tạo 6. Phụ lục 6. CTĐT ĐH; Phụ lục 6_ThS; Phụ lục 6_TS
6. Quyết định mở ngành đào tạo QĐ mở ngành/chuyên ngành
7. Các Phụ lục kèm theo Mẫu theo bảng 2.

Bảng 2.

STT

Trích yếu nội dung văn bản

Biểu mẫu

Ghi chú

1.        Khảo sát nhu cầu ngành đào tạo ĐA.KS
2.        Báo cáo tổng hợp khảo sát chuyên gia, giảng viên, đơn vị sử dụng lao động, người lành nghề,… ĐA.BCKS
3.        Bảng thông tin nghiên cứu, tham khảo việc mở ngành đào tạo với cơ sở giáo dục đại học khác (Văn bản số, ngày, về việc,… ĐA.NC
4.        Biên bản Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa ĐA.BBĐVCM
5. Biên bản Hội đồng khoa học và đào tạo Trường ĐA.BBTVU
6. Tờ trình của Hiệu trưởng trình Hội đồng trường ĐA.TTrTVU
7. Nghị Quyết của HĐT
8. Kế hoạch xây dựng hồ sơ đề án mở ngành đào tạo ĐA.KHTVU.PL9
9. Quyết định thành lập ban biên soạn hồ sơ đề án mở ngành đào tạo ĐA.QĐBBS
10. Đề nghị Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ĐA.ĐNĐVCM.PL11
11. Quyết định thành lập hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ĐA.QĐHĐXD.PL10
12. Biên bản họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ĐA.BBHĐXDCTĐT
13. Hồ sơ xây dựng chương trình đào tạo từ Phụ lục 1 – 7 ĐA.HSCTĐT
14. Kế hoạch tổ chức hội thảo góp ý chương trình đào tạo ĐA.KHHTĐVCM
15. Phiếu góp ý chương trình đào tạo dành cho thành viên hội thảo ĐA.P.Hoithao
16. Biên bản Hội thảo góp ý chương trình đào tạo ĐA.BB.Hoithao
17. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ĐA.QĐCĐR
18. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng (gồm đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất) ĐA.QĐHDĐBCL
19. Biên bản họp Hội đồng thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng

(Có kết luận về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất đáp ứng với chương trình đào tạo)

ĐA.BB HDĐBCL
20. Danh sách  Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ĐA.DSHĐTĐ.ĐVCM
21. Kế hoạch báo cáo thẩm định chương trình đào tạo ĐA.KHTĐCTĐT
22. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

Kèm theo Bằng cấp, sơ yếu lý lịch, phiếu thẩm định

ĐA.QĐHĐTĐCTĐT
23. Biên bản hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

Nội dung kết luận:

(1)   Về nội dung chương trình đào tạo

(2)  Về các điều kiện đảm bảo chất lượng (đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất) có đáp ứng với chương trình đào tạo được thẩm định

ĐA.BBHĐTĐCTĐT
24. Phiếu góp ý chương trình đào tạo của thành viên hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ĐA.P.TĐCTĐT
25. Biên bản giải trình về kết luận của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (nếu có) ĐA.GT.HĐXD
26. Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo thông qua chương trình đào tạo và thông qua đề án mở ngành đào tạo ĐA.BBTVU
27. Quyết định ban hành chương trình đào tạo ĐA.QĐBHCTĐT
28. Báo cáo điều chỉnh đế án sau thẩm định (nếu có) ĐA.BC.BBS
29. Tờ trình của chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo trường ĐA.TTrTVU
30. Quyết định mở ngành đào tạo ĐA.QĐMOMOI
31. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo ĐA.BCTVU
32. Công khai hồ sơ mở ngành đào tạo trên website
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.