Các khóa tập huấn về Phương pháp giảng dạy

Phương pháp diễn giảng hiệu quả

PPDH dựa trên vấn đề

PPDH dựa trên nhóm/đội

PPDH bằng hình thức thực tập thực tế

Kỹ năng Thuyết trình (PSW)

Các PP giảng dạy cho học đảo ngược

Kỹ năng xây dựng và sử dụng câu hỏi

PPDH bằng hình thức tham quan thực địa

PPDH dựa trên tình huống

Các kỹ thuật đánh giá trong lớp học (CATs)

Phát triển Điều phối viên (FDW)

Các phương pháp giảng dạy trực tuyến

Kỹ thuật dạy học có tương tác

PPDH dựa trên dự án

PPDH dựa trên tra cứu

Kỹ năng Giảng dạy (ISW)

Nguyên tắc giảng dạy người trưởng thành

Các khóa tập huấn về Phát triển chương trình đào tạo

Xây dựng Chuẩn đầu ra và xác định trình độ năng lực của chuẩn đầu ra
Xây dựng Ma trận và Đề cương chi tiết học phần

Xây dựng đề cương chi tiết môn học đảm bảo sự tương thích giữa chuẩn đầu ra, hoạt động giảng dạy và đánh giá

Các khóa tập huấn về Phương pháp đánh giá

Xây dựng Ngân hàng câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm

Xây dựng bài kiểm tra thực hành và tiêu chuẩn đánh giá Rubrics và Checklist

Các khóa tập huấn về Ứng dụng CNTT trong dạy học

Thiết kế khóa học E-Learning trên Moodle

Sử dụng các phần mềm mã nguồn mở trong nghiên cứu

Kỹ thuật thiết kế các bài tập đánh giá trên hệ thống LMS

Tạo hoạt động tương tác cho bài giảng PowerPoint với ClassPoint

Xây dựng bài giảng điện tử (eLecture)